Багш

– ЕБС

11.8 Дүнгийн мэдээлэл


Суралцагчийн ДҮНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ дараах талбарт харагдана.

  • Суралцагч
  • Дүнгийн мэдээлэл

Тус талбарт суралцагчийн нийт сурсан жилийн дүнгийн мэдээлэл хичээл тус бүрээр харагдах ба суралцах хугацаанд шилжин явсан болон шилжин ирсэн боловсролын байгууллагаар сонгож анги тус бүрээр харах боломжтой ба эксель файлаар татан авах боломжтой.