Багш

– ЕБС

11.4 Цол, шагнал, зэрэг


Суралцагчийн ЦОЛ, ШАГНАЛ, ЗЭРЭГ нь дараах хэсэгт харагдана.

  • Суралцагч модуль
  • Цол, шагнал, зэрэг 

Тус талбарт суралцагчийн цол, шагнал, зэргийн мэдээлэл товч болон дэлгэрэнгүй мэдээллээр харагдах ба шагнал нэмж оруулан бүртгэх боломжтой. 

Шагнал нэмэх товч дарж асуулгын дагуу бөглөн хадгалах товч дарж авсан цол, шагнал, зэргийг бүртгэнэ.