Менежер

– ЕБС

11. Шалгалтын дүн баталгаажуулах


Шалгалтын дүн баталгаажуулах

Боловсролын удирдлагын "Шалгалтын дүн" хэсгээс "Улсын шалгалт" болон "Дэвших шалгалт"-ыг сургалтын менежер баталгаажуулна.

Зөвхөн 2020-2021 оны хичээлийн жилд нэг түвшин баталгаажуулалт буюу сургалтын менежер шалгалтыг баталгаажуулна.

Шалгалтын дүнг дараах хүснэгтийн дагуу шалгалтыг баталгаажуулна.

Сургалтын менежер (1) шалгалтын нэрийг заавал бүгдийг сонгож байж (2) Хянасан, Баталгаажуулах, Буцаах үйлдэл хийх боломжтой болно. 

Баталгаажуулахын тулд заавал хянасан, баталгаажуулах 2 товчийг дарж баталгаажуулна.

1. Хянасан товчийг дарна

2. Баталгаажуулах товчийг дарснаар шалгалтын дүн батлагдсан болно.