Багш

– ЕБС

1.8 I - II ангийн чадварын үнэлгээ бүртгэх заавар


1.8 I - II ангийн чадварын үнэлгээ бүртгэх заавар

1 - 2 -р ангийн суралцагчдын явцын үнэлгээг чадварын үнэлгээг оруулах боломжтой боллоо. 1-2 -р ангийн суралцагчийн үнэлгээг тухайн чадварыг хугацаандаа эзэмшсэн бол нэмэх ( + ) тэмдэг тавигдана хэрвээ тухайн чадварыг уг хугацаанаас бусад хугацаанд эзэмшсэн бол огноо тавигдаж бүртгэгдэнэ.

Анхаарах нь: Бүлэг сэдэв цонхоор тухайн хичээлийн 1-2 р ангид сурах чадварыг оруулна.

1-р алхам: Тухайн хичээлийн чадварыг Бүлэг сэдэв цонхонд бүртгэх

2-р алхам: Уг үнэлгээг Үнэлгээ-1 хуудсанд Үнэлгээ нэмэх цонхоор бүртгэнэ.