Багш

– ЕБС

1.0 Багшийн журналд ажиллах дараалал


1.1 Бүлэг сэдвийн бүртгэл


1.2 Багшийн тэмдэглэл бүртгэл


1.3 Ирцийн бүртгэл


1.4 Бүлэг сэдвийн үнэлгээ


1.5 Үнэлгээ-1 буюу бүлэг сэдвийн үнэлгээ бүртгэх


1.6 Багшийн журнал хэвлэх


1.7 Үнэлгээ - 2 бүртгэх


1.8 I - II ангийн чадварын үнэлгээ бүртгэх заавар