Багш

– ЕБС

1.7 Үнэлгээ - 2 бүртгэх


1.7 Үнэлгээ- 2 бүртгэх

Үнэлгээ -2 буюу хичээлийн I , II  хагас хичээлийн жилийн үнэлгээ бүртгэнэ.

1-р алхам:  Аль ангиийн аль хичээл дээр хагас жилийн үнэлгээ оруулах гэж байгаа мэдээллээ сонгож оруулна. Үүнээс Дүн бүртгэх товчийг дарж бүртгэлийг хийнэ.

2-р алхам: Дүнгийн бүртгэл

Уг бүртгэл дотор ороход тухайн хичээл дээр бүлэг сэдвийн үнэлгээ буюу Үнэлгээ-1 хуудас  дээр бүртгэсэн үнэлгээний нэгтгэлийг харуулж байгаа. Уг Хагас жилийн үнэлгээ буюу Үнэлгээ -2 дээр бүртгэлийг хийсэн бол Хадгалах  товчийг дарна.

3-р алхам: Дүн илгээх

Уг дүн бүртгэлийг баталгаажуулахын тулд Дүн илгээх товчийг дарж сургалтын менежерт бүртгэлийг баталгаажуулах хүсэлт илгээнэ.

4-р алхам: Дүн батлах

Дүн бүртгэлийг илгээсэн бол сургалтын менежер баталгаажуулалт хийнэ.