Багш

– ЕБС

1.4 Бүлэг сэдвийн үнэлгээ


1.4 Бүлэг сэдвийн  үнэлгээ

Үнэлгээ-1: Бүлэг сэдвийн үнэлгээг уг бүртгэлийн цонхонд бүртгэнэ.

Энэ хэсэгт ҮНЭЛГЭЭ-1 -ийн  бүлэг сэдвүүдийн хувьд “Суралцагчийн эзэмшвэл зохих мэдлэг чадварыг үнэлэх шалгуур” болон “Багшийн дүгнэлт” -үүдийг шинээр бүртгэх, засварлах, устгах үйлдлүүдийг хийх боломжтой.

  1. Багшийн журнал үйл ажиллагаа дотор Үнэлгээ – 1 хуудаст орж Үнэлгээ нэмэх дарахад дээрх цонх гарч ирнэ.
  2. Нэг бүлэг сэдвийн огноо болон бүлэг сэдвийн оруулсан бол тайлбар хэсэгт тухайн үнэлгээг хэрхэн дүгнэсэн тайлбарыг бичих боломжтой. Бүх бүртгэлийг хийж дуусгасан бол Хадгалах товч дарна.
  3. Бүлэг сэдвийн үнэлгээ оруулах цонх гарч ирж 0-100 хүртэлх гүйцэтгэлийн хувийг оруулах боломжтой. Үнэлгээ хэсэгт I-VIII түвшин бодогдож харуулна.