Багш

– СӨБ

5.4. Эцэг эхийн хүүхэд холбох хүсэлт шийдвэрлэх


5.4. Эцэг эхийн хүүхэд холбох хүсэлтийг шийдвэрлэх

Анхаарах зүйлс:

1. Эцэг, эх, асран хамгаалагчид өөрийн хүүхдийн мэдээлэлд хандах эрх авахын тулд Анги удирдсан багш рүү хүүхэд холбох хүсэлт явуулна.

2. Анги удирдсан багш тус хүүхэд холбох хүсэлтийг зөвшөөрч, цуцлах эрхтэй.

Суралцагчийн эрх Эцэг/эх үйл ажиллагаа идэвхжүүлэн сонгоход, тухайн АУБ-д ирсэн хүсэлтүүдийн жагсаалт харагдана.

Хүсэлтийн жагсаалтаас Бүлэг, Суралцагчийн овог, нэр, Регистрийн дугаар, суралцагчийн төлөв, хүсэлт илгээгчийн овог, нэр, Регистрийн дугаар, хүсэлт илгээсэн огноо, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн төлөв зэрэг мэдээллүүдийг харах боломжтой.

Хүсэлтийн жагсаалтын ард байрдах "Дэлгэрэнгүй" товчин дээр даран, хүсэлтийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн цонхыг дуудна.

     - Тухайн хүүхдийн мэдээллийг хүсэлт явуулсан эцэг, эхэд харуулахыг зөвшөөрөх

          - Тухайн хүүхдийн мэдээллийг хүсэлт явуулсан эцэг, эхэд харуулахыг үл