Багш

– СӨБ

5.1. Эцэг эхийн системд бүртгүүлэх


5.2. Эцэг эхийн системд нэвтрэх


5.3. Эцэг эх сурагчийн мэдээллийг холбох хүсэлт илгээх


5.4. Эцэг эхийн хүүхэд холбох хүсэлт шийдвэрлэх


5.5 Суралцагчдад QR код хэвлэх


5.6 Суралцагчидийг QR кодоор нэвтрүүлэх заавар


5.7 Эцэг эх эрүүл мэндийн асуумж бөглөх