Багш

– СӨБ

5.1. Эцэг эхийн системд бүртгүүлэх


5.2. Эцэг эхийн системд нэвтрэх


5.3. Эцэг/эхийн эрхтэй сурагчийг холбох хүсэлт илгээх


5.4. Эцэг/эхийн эрхтэй сурагч холбох хүсэлт шийдвэрлэх