Багш

– СӨБ

5.7 Эцэг эх эрүүл мэндийн асуумж бөглөх


Эцэг эх хүүхдийн эрүүл мэндийг өдөр бүр хянаж байх үүрэгтэй. Эрүүл мэндийн асуумжийг бөглөснөөр таны хүүхэдтэй хамт суралцаж байгаа суралцагчид, багш ажилчдыг ковид-19 өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ.

Улсын хэмжээнд ковид-19-н тоон судалгаа гарахад нөлөөлнө.

Эцэг эх хүүхдээ холбосон нөхцөлд эрүүл мэндийг асуумжийг бөглөнө. Хүүхэд холбох заавартай танилццахаар бол дараах линкээр хандаж орно уу.

*  https://help.esis.edu.mn/content/1097

Эрүүл мэндийн асуумжийг эцэг эх дараах алхамчилсан зааврын дагуу системд нэвтэрч бүртгэнэ.

1. Эцэг эх өөрийн нэвтрэх нэр болон нууц үгээр дараах линкээр нэвтрэн орно.

https://parent.edu.mn/login- 

2. Эрүүл мэндийн асуумж цэсрүү хандана.

3. Асуумж бөглөх хэсэг рүү хандаж хүүхдийн эрүүл мэндийн талаарх асуумжийг сонгоно.

4. Эрүүл мэндийн асуумж нь дараах 2 сонголттой байна.

5. Сайнгүй байна гэсэн цэсийг дарж хүүхдийн эрүүл мэндийн байдлыг харж  дараах асуумжийг бөглөж хадгална.