Багш

– СӨБ

5.5 Суралцагчдад QR код хэвлэх


Анги удирдсан багш суралцагчдад QR код хэвлэх зааварчилгаа

Анги удирдсан багш суралцагчдад QR код хэвлэн олгохын тулд:

1. Багшийн системрүү өөрийн эрхээр нэвтрэн орно.

2. Эцэг, эх холбох хүсэлт модулийг сонгоно.

3. QR код хэсэгт харагдаж буй суралцагчдийн кодыг хэвлэх товч даран хэвлэнэ.

 

  • Багшийн системрүү өөрийн эрхээр нэвтрэн орно.

  • Эцэг, эх холбох хүсэлт модулийг сонгоно.

  • QR код хэсэгт харагдаж буй суралцагчдийн кодыг хэвлэх товч даран хэвлэнэ.