Менежер

– ЕБС

13. Асуулгын үр дүнг хянах


Асуулгын үр дүнг хянах

Асуулгын үр дүнг хянахын тулд нээлттэй болон хаалттай асуулгын хувьд тайлан товчийг дарж харна. Хамгаалалттай асуулгын хувьд Миний асуулга цэсрүү орж Нэгтгэл товчийг дарж харна.

Энэ цонхноос хэрэглэгчид хэрхэн бөглөснийг хянаж болох бөгөөд шаардлага хангахгүй хариултыг буцаах товч шалтгааныг бичээд буцааж болно.