Менежер

– ЕБС

10. Асуулгыг дуусгах


Асуулгыг дуусгах

Илгээсэн төлөвтэй асуулгыг Дуусгах товч дарж дуусгаж болно. Дууссан төлөвтэй асуулгыг хэрэглэгч бөглөх боломжгүй болно.