Багш

– ЕБС

11.10.4 Амьдрах орчин


Суралцагчийн хувьд дараах мэдээллүүдийг энэ хэсэгт оруулна.

- Амьдарч буй газар: - Асрамжийн газар, Төрөл садангийндаа, Дотуур байр, Өөрийн гэрт

- Дотуур байрны төрөл: Хэрэв тухайн суралцагч дотуур байранд байрладаг бол Дотуур байр хэсэгт шинэ хүсэлт илгээсний дараа дотуур байрны төрлийг сонгоно.

- Дотуур байрны эзэмшигчийн нэр: Тухайн суралцагч дотуур байранд байрладаг бол эзэшигчийн нэрийг оруулна.

- Сургалтын байгууллага хүртэлх зай /км/

- Сургалтын төлбөр /бүтэн жилээр, төгрөгөөр/

- Сургалтын байгууллагад анх орсон он

- Хамрагддаг халамжийн үйлчилгээ

Халамжийн бүлэг:

- Тэтгэмж /16 хүртэлх байнгын асаргаа шаардлагатай хүүхдийн тэтгэмж, Бусад тэтгэмж/

- Асрамж /Хүнд нөхцөлд байгаа 18 хүртэлх насны хүүхдийн асрамж, Гурав ба түүнээс дээш ихэр хүүхдийн асрамж, Бусад асрамж/

- Тэтгэвэр /Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр,  Бусад тэтгэвэр/

- Тусламж /Боловсролыг дэмжих үйлчилгээний тусламж, Бусад тусламжийн үйлчилгээ/