Багш

– ЕБС

11.10.3 Өрхийн мэдээлэл


Суралцагчийн НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ дараах талбарт харагдана.

  • Суралцагч
  • Нэмэлт мэдээлэл 

Өрхийн мэдээлэл талбарт тухайн суралцагчийн ар гэрийн ерөнхий мэдээлэл байх ба мэдээллийг засаж асуулгын дагуу бөглөн шинэчлэх боломжтой.