Багш

– ЕБС

1.4 Шалгуулагчийн үнэлгээ бүртгэх


Шалгалтын ирц, үнэлгээ бүртгэх

Шалгалтын ирц нь дараах төлөвтэй байна.
Ирсэн
Чөлөөлөгдсөн
Тасалсан
Ирсэн төлөв сонгогдсон үед
Үнэлгээ бүртгэх боломжтой.
Чөлөөлөгдсөн төлөв сонгогдсон үед
Үнэлгээ бүртгэх боломжтой. /Сургуулийн шалгалтын комисс шийдвэрлэнэ./
Тасалсан төлөв сонгогдсон үед
Үнэлгээ 0 оноогоор автоматаар бүртгэгдэж засварлах боломжгүй байна.
Ирцийн төлөв солигдоход бүртгэгдсэн үнэлгээг дахин оруулах шаардлагатай.
Шалгалтын үнэлгээг бүртгэж хадгалахад тухайн үнэлгээ шууд батлагдана.