Багш

– ЕБС

1.1 Дэвших шалгалт бүртгэх дараалал


Дэвших шалгалтын бүртгэл

Шалгалтын дүн бүртгэх хугацаа:

Дэвших шалгалт -ын үнэлгээ бүртгэх сүүлийн хугацаа 2019-06-14 –ний 23:59 байна. Энэ хугацаанаас хойш үнэлгээ бүртгэх боломжгүй.

 

Шалгалтын дүнгийн мэдээллийг системд дараах дарааллыг баримтлан оруулна.

1. Cургалтын менежерийн эрхээр  улсын шалгалтанд шалгуулагч бүртгэх, үнэлгээ бүртгэх болон үнэлгээ илгээх боломж бүхий шалгалт эрхийг тухайн төгсөх ангийн анги удирдсан багшийн es35.,es40.-той багшийн эрхээр бүртгэл хийнэ.

2. Анги удирдсан багш  ES35***** -той эрхээр нэвтэрч  зөвхөн хариуцсан ангийн  суралцагчийг шалгалтанд бүртгэх боломжтой. Хэрэв тухайн шалгалтанд орох ёсгүй суралцагчийг бүртгэсэн бол шалгалт өгөгч хасах үйлдлээр хасна.

3. Анги удирдсан багш нь зөвхөн хариуцсан анги бүлгийн суралцагчдийн улсын шалгалтын ирц болон дэвших шалгалтын дүнг оруулж хадгална.

4. Ангийн багш дэвших шалгалтын үнэлгээг хадгалж , баталгаажуулна.