Багш

– ЕБС

1.3 Шалгуулагч бүртгэх


Шалгуулагчийн бүртгэл

Шалгалтын шалгуулагчийн бүртгэлийг хийхээс өмнө дараах үйлдлийг анхаарах нь:

Батлагдсан, идэвхитэй суралцагчид шалгалтанд бүртгүүлэх боломжтой.
Бүртгэхдээ нэг нэгээр эсвэл олноор нь бүртгэж болно.
Бүртгэл хийгдсэн суралцагчийг дахин бүртгэх боломжгүй.
Шалгалтанд бүртгэлтэй суралцагчийн хувьд шилжилт хөдөлгөөн хийх боломжгүй.
Зөвхөн шалгалтанд бүртгэгдсэн суралцагчид үнэлгээ бүртгэх боломжтой.
Тухайн суралцагчийн хувьд зөвхөн нэг Сонгох шалгалтанд бүртгүүлэх боломжтой. Хэрэв буруу сонгох шалгалтанд бүртгэгдсэн бол тухайн шалгалтын бүртгэлээс хассаны дараа өөр сонгох шалгалтанд бүртгэнэ.