Багш

– ЕБС

1.1 Дэвших шалгалт бүртгэх дараалал


1.2 Шалгалтын бүртгэл


1.3 Шалгуулагч бүртгэх


1.4 Шалгуулагчийн үнэлгээ бүртгэх


1.5 Шалгалтын дүн залруулах