Арга зүйч

– СӨБ

6.2. Байрны мэдээлэл засах


Байрны мэдээлэл засах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

1.БУ системийн Сургалтын орчин үйл ажиллагааг сонгоно.
2.Үүссэн байрны жагсаалтаас засах байрыг сонгоно.
3.Үйлдэл цэснээс байрны мэдээлэл засах үйлдлийг дарна.
4.Байрны мэдээлэл засах цонхны мэдээллийг засч, хадгална.

Байрны мэдээлэл засах цонхны талбарын мэдээллийг засаж хадгалах товчийг дарснаар таны засаж, өөрчилсөн мэдээлэл хадгалагдана. Талбар бүр дэх мэдээллийг өөрчилж, засах боломжтой.