Арга зүйч

– СӨБ

6.3. Байрны мэдээлэл устгах


Байр устгах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

     1. БУ системийн Сургалтын орчин үйл ажиллагааг сонгоно.
     2. Байрны жагсаалтаас устгах байрыг сонгоно.
     3. Үйлдэл цэснээс байр устгах үйлдлийг дарна.

      4. Жагсаалтаас устгах байрыг сонгоод үйлдэл цэснээс байр устгах гэсэн үйлдлийг дарахад дараах дэд цонх нээгдэнэ.