Арга зүйч

– СӨБ

6.1. Шинэ байр бүртгэх


Шинэ байр бүртгэх үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

      1. Боловсролын Удирдлага системийн Сургалтын орчин үйл ажиллагааг сонгоно.

      2. Цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах шинэ байр товч дээр дарна.

      3. Шинэ байр товч дээр дарж оруулах байрны үндсэн мэдээллийг оруулан хадгалах үйлдэл хийнэ.

Анхаарах нь:

  • Хэрэв тухайн 1 байрыг олон зориулалтаар ашигладаг бол үндсэн зориулалт талбарт гол зориулалтыг сонгоод бусад зориулалтыг нэмэлт зориулалт хэсэгт нэмж бүртгэх
  • Засвар үйлчилгээ хэсэгт их засвар хийсэн түүх, урсгал засварын түүхийг бүртгэх
  • Дэд бүтэц хэсэгт халаалт, инженерийн шугам сүлжээ, эрчим хүчний мэдээллийг бүртгэх