Арга зүйч

– СӨБ

6.5. Өрөөний мэдээлэл засах


Өрөөний мэдээлэл засах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

      1. БУ системийн Сургалтын орчин үйл ажиллагааг сонгоно.
      2. Үүссэн өрөөний жагсаалтаас засах өрөөг сонгоно.
      3. Үйлдэл цэснээс өрөөний мэдээлэл засах үйлдлийг дарна.
       4. Өрөөний мэдээлэл засах цонхны мэдээллийг засч, хадгална.