Арга зүйч

– СӨБ

6.6. Өрөөний мэдээлэл устгах


Өрөө устгах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

      1. БУ системийн Сургалтын орчин үйл ажиллагааг сонгоно.
      2. Өрөөний жагсаалтаас устгах байрыг сонгоно.
      3. Үйлдэл цэснээс өрөө устгах үйлдлийг дарна.
       4. Устгах дэд цонхонд тийм товчийг дарснаар  өрөө устана.