Арга зүйч

– СӨБ

6.0. Ойлголт


          Сургалтын орчин гэсэн модуль нь байр болон өрөөний мэдээллийн хэсгийн бүртгэлийг хөтлөдөг. Байрны мэдээлэл нь тухайн цэцэрлэгийн барилгын ерөнхий мэдээллийг агуулах бөгөөд үүнд Стандартын эсэх, ашиглаж байгаа эсэх, актлагдсан эсэх, эзэмшлийн төрөл, хүчин чадал, анхны өртөг, сүүлийн өртөг, хаяг гэх мэт мэдээллийг харуулна.

Өрөөний мэдээлэл нь өрөөний төрөл, танхимын төрөл, гэрчилгээтэй эсэх, багтаамж, эд хогшил, бүрэлдэхүүнтэй эсэх мэдээллийг оруулна.