Менежер

– ЕБС

4.4. Хичээлийн индекс


4.4. Хичээлийн индекс

Эхний 2 орон тухайн хичээлийг анги түвшинг илэрхийлсэн тоо байна.

Эхнээсээ 3 дах орон тухайн хичээлийг судлах төрлийг илэрхийлсэн тоо байна. /Хүснэгт 1/

Сүүлийн 2 орон тухайн хичээлийн төрлийг илэрхийлсэн тоо байна. /Хүснэгт 2/

Жишээ нь:

09101 – 9-р ангийн заавал судлах хичээл

10003- 10 ангийн сонгон судлах гүнзгийрүүлсэн хичээл

Хүснэгт  1. Заавал болон сонгон судлах хичээлийг судлах төрлийн  индекс дугаарлалт

Хичээлийн төрөл

Хичээл судлах төрөл

Утга

Заавал судлах

Заавал

1

Сонгон судлах , Гүнзгийрүүлсэн , Төрөлжсөн, Тусгай,  Мэргэжлийн, CIE – Checkpoint, CIE – IGCSE,  CIE - AS Level, CIE - A Level

Сонгон

0

Хүснэгт  2. Хичээлийн төрлийн индекс дугаарлалт

Хичээлийн төрөл

Утга

Заавал судлах

01

Сонгон судлах

02

Гүнзгийрүүлсэн

03

Төрөлжсөн

04

Тусгай

05

Мэргэжлийн

06

CIE - Checkpoint

07

CIE - IGCSE

08

CIE - AS Level

09

CIE - A Level

10