Менежер

– ЕБС

4.1.1. Сургуулийн сургалтын төлөвлөгөөний сонгон судлах хичээл бүртгэх


4.1.2. Сургуулийн сургалтын төлөвлөгөөний сонгон судлах хичээл засах


4.1.3. Сургуулийн сургалтын төлөвлөгөөний сонгон судлах хичээл устгах