Менежер

– ЕБС

4.3. Хичээлийн жагсаалт харах


4.3. Хичээлийн жагсаалт харах

Хичээлийн жагсаалтаас тухайн хичээлийн нэр, индекс, судлагдахуун, цаг, ангилал, дүнгийн схемийг харах боломжтой.

Боловсролын удирдлага системийн “Хичээл” үйл ажиллагааг сонгон идэвхжүүлнэ. Ингэснээр тухайн сургуульд заадаг нийт хичээлийн жагсаалт харагдана.

  • Жагсаалтын зүүн дээд хэсэгт хичээлийн жагсаалтын хайлт болон дэлгэрэнгүй шүүж харах хэсэг байршдаг.
    • Хичээлийн жагсаалтаас хичээлийн нэр, индекс, харьяалагдах судлагдахуун, цаг, хичээлийн ангилал, дүнгийн схемээр шүүн харах боломжтой.