Менежер

– ЕБС

4.2. Хичээлийн сэдэв удирдах


4.2. Хичээлийн сэдэв удирдах

a.Хичээлийн жагсаалтан дотроос хичээлийн нэрийг сонгон дарахад тухайн хичээлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийн цонхруу шилжинэ.

a.Хичээлийн сэдэв” цэсийг сонгоно. Хичээлийн сэдвийн жагсаалтаас хичээлийн сэдэв, тайлбар зэрэг мэдээллийг харах боломжтой.
b.+Сэдэв нэмэх” холбоосон дээр даран Сэдэв нэмэх pop-up цонх дуудна.
c.Мэдээллээ оруулан хадгалаад хаах товч дарснаар хичээлийн мэдээлэл засагдана.

Анхаарах нь:

Заавал судлах төрлийн хичээлийн мэдээллийг засах боломжгүй байна. Мөн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд холбогдсон хичээлийг сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнөөс хассаны дараа засах боломжтой байна.