Менежер

– ЕБС

4.1. Сургуулийн сургалтын төлөвлөгөөний сонгон судлах хичээл удирдах


4.2. Хичээлийн сэдэв удирдах


4.3. Хичээлийн жагсаалт харах


4.4. Хичээлийн индекс