Менежер

– ЕБС

4.7 Түр чөлөө дуусгах зааварчилгаа


4.7 Түр чөлөө дуусгах зааварчилгаа

Энэ үйлдлийг ажлаас түр чөлөөлсөн ажилтны түр чөлөөг дуусгахад ашиглана.

Ажилтны түр чөлөө дуусгах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

    1. Үйл ажиллагаанаас ажилтны жагсаалт-г сонгоно.
    2. Ажилтны жагсаалтаас ажлаас түр чөлөө дуусгах ажилтны нэрийн мөрийг идэвхжүүлж, үйлдэл цэснээс хувийн мэдээлэл товчийг дарах эсвэл ажилтны нэр дээр дарна.
    3. Хувийн мэдээлэл цонхны Ажил эрхлэлт алхам дээр дарахад баруун хэсэгт ажил эрхлэлт цонх нээгдэнэ.
    4. Цонхны үйлдэл цэсийг дарж албан Түр чөлөө дуусгах товчийг дарна.
    5. Түр чөлөө дуусгах бүртгэлийн талбарыг бөглөж хадгална.

Түр чөлөөг дуусгах алхамчилсан дараалал дараах байдалтай байна.

Үйл ажиллагааны жагсаалтаас ажилтны жагсаалт-ийг сонгоход дараах цонх нээгдэнэ.

Ажилтны жагсаалтаас өөрчилсөн албан тушаал баталгаажуулах ажилтны нэр дээр дарах эсвэл ажилтны нэрийг идэвхжүүлээд үйлдэл цэснээс хувийн мэдээлэл үйлдлийг дарахад ажилтны хувийн мэдээллийн дараах цонх нээгдэнэ.

Цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах үйлдэл дээр дарж түр чөлөө дуусгах товчийг дарахад түр чөлөө дуусгах бүртгэл хийх дараах цонх нээгдэнэ.

Цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах үйлдэл дээр дарж түр чөлөө дуусгах товчийг дарахад түр чөлөө дуусгах бүртгэл хийх дараах цонх нээгдэнэ.