Менежер

– ЕБС

4.1 Ажилтан үндсэн цонхны тайлбар


4.2 Шинэ ажилтан авах, баталгаажуулах зааварчилгаа


4.3 Давхар ажил нэмэх, баталгаажуулах зааварчилгаа


4.4 Албан тушаал өөрчлөх зааварчилгаа


4.5 Ажлаас түр чөлөөлөх зааварчилгаа


4.6 Түр чөлөө дуусгах зааварчилгаа


4.7 Ажлын харилцаа цуцлах зааварчилгаа