Мэргэжилтэн

– СӨБ

2.6 Баталгаажуулах хүсэлтэнд баримт хавсаргах


Баталгаажуулах хүсэлтэд шинэчлэл орсон бөгөөд уг шинэчлэл нь шаардлагатай баримт бичгийг сургууль хавсаргаж түүнийг БСУГ-ийн мэргэжилтэн, Яамны мэргэжилтэн харах боломжтой болсон.

Хавсаргасан баримт бичгийг харахдаа дараах дарааллыг баримтална.

1. Баталгаажуулах хүсэлтэнд бүртгэгдэхээр хянагдаж байгаа суралцагчийг сонгоно.

2. Хавсралт баримт бичиг хэсэгт байршуулсан файлын нэр дээр нь дарж харах боломжтой.