Мэргэжилтэн

– СӨБ

2.2 Баталгаажуулах хүсэлтийн модуль


 Баталгаажуулах хүсэлтийн модуль

Энэ модуль нь ерөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэгийн шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой хүсэлтийг илгээх, хянах, баталгаажуулах боломжийг БСМС -ийн хэрэглэгчдэд олгоно.

Модуль нь дараах 3 дэд хэсгээс бүрдэнэ.

  1. Баталгаажилтын хяналт
  2. Баталгаажуулах хүсэлт
  3. Шилжилт хөдөлгөөн