Мэргэжилтэн

– СӨБ

2.5. Шилжилт хөдөлгөөн


Шилжилт хөдөлгөөн

Суралцагч хасуулах хүсэлтийг сургууль хооронд илгээдэг бөгөөд шилжилт хөдөлгөөний хэдэн хүсэлт хянагдаж байгааг жагсаалтаар харуулна. 2-р хэсгийн сонголтоос хамаарч аль сургууль хэдэн суралцагчийн хасах хүсэлтийг шийдвэрлээгүй байгааг жагсаалтаар харах боломжтой.

1. Хичээлийн жил -ийг энэ хэсгээс сонгоно. Өмнөх хичээлийн жилийн мэдээллийг түүх байдлаар харах боломжтой.

2. Хүсэлтийн төлөв хэсгээс “Хянагдаж байгаа”, “Батлагдсан”, “Цуцлагдсан” , “Хүсэлт буцаасан” төрлүүдээр шүүлт хийж 5-р хэсгийн жагсаалтыг өөрчлөн харж болно.

3. Байгууллага -ын нэр дээр дарж шилжилт хөдөлгөөний хүсэлтүүдийг тухайн сургуулийн түвшинд нарийвчлан харж болно.  Аймаг, нийслэлийн хэмжээний нэгтгэлийн харахдаа дээд талын нэрийг сонгоно уу.

4. Хайлт хэсэгт суралцагчийн нэр эсвэл регистрийн дугаарыг оруулж сургууль хоорондын шилжилт хөдөлгөөний  жагсаалтаас хайлт хийх боломжтой.

5. Сургууль хоорондын шилжилт хөдөлгөөний хүсэлтийн жагсаалт

6. Тухайн нэг шилжилт хөдөлгөөний хүсэлтийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

             - Хүсэлт илгээсэн сургууль

             - Одоо сурч буй сургууль, суралцагчийн мэдээлэл

             - Баталгаажуулалтын явц

             - Суралцагчийн суралцсан түүх