Мэргэжилтэн

– СӨБ

2.3. Баталгаажилтын хяналт


Баталгаажилтын хяналт

Энэ хэсгээс aймаг, нийслэл, дүүргийн хэмжээнд шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой шийдвэрлэгдээгүй, хянагдаж байгаа хүсэлтүүдийг нэгтгэл байдлаар хянах боломжтой.

1. Харьяа сургуулиудын баталгаажуулах хүсэлтийн явц ямар байгаа энэ хэсгээс харж болно. Нийслэлийн хувьд дүүргийн нэр дээр дарж нарийвчлан харах боломжтой.

2. Түвшин хооронд шилжиж байгаа суралцагчийн баталгаажуулах хүсэлтийн хувьд Аймаг, нийслэлийн боловсролын газар болон Яамны түвшинд хэдэн хүсэлт хянагдаж байгааг харуулна.

3. Хөтөлбөр хооронд шилжиж байгаа суралцагчийн баталгаажуулах хүсэлтийн хувьд Аймаг, нийслэлийн боловсролын газар болон Яамны түвшинд хэдэн хүсэлт хянагдаж байгааг харуулна.

4. Суралцагч хасуулах хүсэлтийг сургууль хооронд илгээдэг бөгөөд шилжилт хөдөлгөөний хэдэн хүсэлт хянагдаж байгааг харуулна.

5. Тухайн сургуулийн хувьд хянагдаж байгаа хэдэн баталгаажуулах хүсэлт болон шилжилт хөдөлгөөний хүсэлтүүд байгааг харж болно.