Мэргэжилтэн

– СӨБ

2.1. Суралцагч баталгаажуулах хүсэлтийн процесс


2.2 Баталгаажуулах хүсэлтийн модуль


2.3. Баталгаажилтын хяналт


2.4. Баталгаажуулах хүсэлт


2.5. Шилжилт хөдөлгөөн


2.6 Баталгаажуулах хүсэлтэнд баримт хавсаргах