Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(З-ДБ-20) Удирдах ажилтан, үндсэн багш


(З-ДБ-20) Удирдах ажилтан, үндсэн багш

ОН, ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ ТОВЧ НЭР ТАЙЛАНГИЙН КОД ТАЙЛАНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ НЭР МАЯГТЫН ТӨРӨЛ
2019-2020 оны хичээлийн жил Аймаг, нийслэл, өмчийн хэлбэр, ангиллаар З-ДБ-34 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, аймаг, нийслэл, дүүргээр Албан ёсны маягт

 

  • Заавар: (З-ДБ-20) МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР

Б.Үндсэн мэдээлэл МД (багана Б) -Мөрийн дэс дугаарыг дугаарлан бичнэ. Нийт ажиллагчид (багана 1:3) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад ажиллаж буй нийт ажиллагчдын тоог (багана 1)-т, эрэгтэй ажиллагчдын тоог (багана 2)-т, эмэгтэй ажиллагчдын тоог (багана 3)-т тус тус бичнэ.
Захирал (багана 4:6) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын захирлын нийт тоог (багана 4)-т, эрэгтэй захирлын тоог (багана 5)-д, эмэгтэй захирлын тоог (багана 6)-д тус тус бичнэ багана4=(5+6). Дэд захирал (багана 7:9) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дэд захирлын нийт тоог (багана 7)-д, эрэгтэй дэд захирлын тоог (багана 8)-д, эмэгтэй дэд захирлын тоог (багана 9)-д тус тус бичнэ багана7=(8+9). Сургууль нь өөрийн оршин байгаа газраас нь өөр газар байрлаж, түүний үндсэн чиг үүргийг бүхэлд нь буюу заримыг нь гүйцэтгэдэг тусгай нэгж буюу салбартай байж болно /БСШУ-ны сайд /хуучин нэрээр/-ын 2007.11.06-ны өдрийн №401 тушаалаар батлагдсан “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм” -ийн 2.4 дүгээр заалт/. Салбар сургуулийн захирал, дэд захирал (багана 10:12) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын салбар сургуулийн захирал, дэд захирлын нийт тоог (багана 10)-т, эрэгтэй захирал, дэд захирлын тоог (багана 11)-т, эмэгтэй захирал, дэд захирлын тоог (багана 12)-т тус тус бичнэ багана10=(11+12). Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал, дэд захирал (багана 13:15) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал, дэд захирлын нийт тоог (багана 13)-т, эрэгтэй захирал, дэд захирлын тоог (багана 14)-т, эмэгтэй захирал, дэд захирлын тоог (багана 15)-д тус тус бичнэ багана13=(14+15). Сургалтын албаны дарга (багана 16:18) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын албаны даргын нийт тоог (багана 16)-д, эрэгтэй сургалтын албаны даргын тоог (багана 17)-д, эмэгтэй сургалтын албаны даргын тоог (багана 18)-д тус тус бичнэ багана16=(17+18). Үндсэн багш (багана 19:21) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын орон тооны үндсэн багшийн нийт тоог (багана 19)-д, эрэгтэй үндсэн багшийн тоог (багана 20)-д, эмэгтэй үндсэн багшийн тоог (багана 21)-т тус тус бичнэ багана19= (20+21). Бүгд (мөр 1) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад ажиллаж буй нийт ажиллагчид болон удирдах ажилтан, үндсэн багшийн нийт дүнг бичнэ мөр1=(9÷12)=(18÷24)=(26÷36). Их сургууль, дээд сургууль, коллежийн багшийн албан тушаал нь профессор, дэд профессор, ахлах багш, багш, дадлагажигч багш байна /Дээд боловсролын тухай хуулийн 13.3 дугаар заалт/. Албан тушаал (мөр 2:7) -Зөвхөн үндсэн багшийг албан тушаалаар ангилан нийт үндсэн багшийн тоог (мөр 2)-т, дадлагажигч багшийн тоог (мөр 3)-т, багшийн тоог (мөр 4)-т, ахлах багшийн тоог (мөр 5)-д, дэд профессор багшийн тоог (мөр 6)-д, профессор багшийн тоог (мөр 7)-д тус тус бичнэ. Боловсролын түвшин (мөр 8:12) -Маягтын баганад дурдагдсан ажиллагчдыг эзэмшсэн боловсролын түвшингээр ангилан гаргах бөгөөд нийт ажиллагчдын тоог (мөр 8)-д, дипломын боловсролтой ажиллагчдын тоог (мөр 9)-д, бакалаврын боловсролтой ажиллагчдын тоог (мөр 10)-т, магистрын боловсролтой ажиллагчдын тоог (мөр 11)-т, докторын боловсролтой ажиллагчдын тоог (мөр 12)-т тус тус бичнэ мөр8=(9÷12). Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад багшилсан хугацаа, сургалтын ажлын дадлага, туршлага, эрдэм шинжилгээний бүтээл, туурвилыг харгалзан докторын зэрэгтэй хүнд дэд профессор, профессор цолыг их сургууль, дээд сургууль олгоно /Дээд боловсролын тухай хуулийн 13.4 дүгээр заалт/. Академич гэдэг нь академийн жинхэнэ гишүүн, шинжлэх ухааны салбарт дорвитой бүтээл туурвиж, нээлт хийж, шинжлэх ухааны аль нэгэн тодорхой чиглэлийг тэргүүлэгч эрдэмтэнд олгодог цол хэргэм юм. Эрдмийн зэрэг (мөр 13:16) -Маягтын баганад дурдагдсан ажиллагчдыг эрдмийн зэргийн ангиллаар гаргах бөгөөд эрдмийн зэрэгтэй нийт ажилчдын тоог (мөр 13)-т, дэд профессор зэрэгтэй ажиллагч