Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(З-ДБ-19) Ажиллагчид, сургуулиар


(З-ДБ-19) Ажиллагчид, сургуулиар

ОН, ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ ТОВЧ НЭР ТАЙЛАНГИЙН КОД ТАЙЛАНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ НЭР МАЯГТЫН ТӨРӨЛ
2019-2020 оны хичээлийн жил Аймаг, нийслэл, өмчийн хэлбэр, ангиллаар З-ДБ-34 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, аймаг, нийслэл, дүүргээр Албан ёсны маягт

 

Заавар: (З-ДБ-19) МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
 А.Үндсэн мэдээлэл Сургалтын байгууллага (багана А) -Дээд боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй сургалтын байгууллагын нэрийг бичнэ. МД (багана Б) -Мөрийн дэс дугаарыг дугаарлан бичнэ. Нийт ажиллагчид (багана 1:3) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад ажиллаж буй орон тооны ажиллагчдын нийт тоог (багана 1)-т, эрэгтэй ажиллагчдын тоог (багана 2)-т, эмэгтэй ажиллагчдын тоог (багана 3)-т тус тус бичнэ багана1=(2+3)=(4+7+10+13+16+19+22+25+28+31+34+37+40+43+46+49+52+55+58+61+64+67+70+73+76+79+82+85+88+91+94+97+100+103+106+109) . Үүнээс задалж (багана 4:109) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад ажиллаж байгаа орон тооны ажиллагчдыг албан тушаалаар ангилж бичнэ. Захирал (багана 4) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын нийт захирлын тоог бичнэ. Дэд захирал (багана 7) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын нийт дэд захирлын тоог бичнэ. Сургууль нь өөрийн оршин байгаа газраас нь өөр газар байрлаж, түүний үндсэн чиг үүргийг бүхэлд нь буюу заримыг нь гүйцэтгэдэг тусгай нэгж буюу салбартай байж болно /БСШУ-ны сайд /хуучин нэрээр/-ын 2007.11.06-ны өдрийн №401 тушаалаар батлагдсан “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм” -ийн 2.4 дүгээр заалт/. Салбар сургуулийн захирал (багана 10) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын салбар сургуулийн нийт захирлын тоог бичнэ. Салбар сургуулийн дэд захирал (багана 13) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын салбар сургуулийн нийт дэд захирлын тоог бичнэ. Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал (багана 16) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын бүрэлдэхүүн сургуулийн нийт захирлын тоог бичнэ. Бүрэлдэхүүн сургуулийн дэд захирал (багана 19) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын бүрэлдэхүүн сургуулийн нийт дэд захирлын тоог бичнэ. Захиргаа, хэлтэс нэгжийн газрын дарга (багана 22) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын асуудал хариуцсан бодлого зохицуулалтын газраас бусад захиргаа, хэлтэс, нэгжийн газрын нийт даргын тоог бичнэ. Сургалтын бодлого зохицуулалтын газрын дарга (багана 25) -Дээд боловсролын сургалтын асуудал хариуцсан бодлого зохицуулалтын газрын нийт даргын тоог бичнэ. Захиргаа, хэлтэс нэгжийн албаны дарга (багана 28) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын албанаас бусад захиргаа, хэлтэс, нэгжийн албаны нийт даргын тоог бичнэ. Сургалтын албаны дарга (багана 31) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын албаны нийт даргын тоог бичнэ. Салбар, тэнхмийн эрхлэгч (багана 34) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын салбар, тэнхмийн нийт эрхлэгчийн тоог бичнэ. Хуулийн зөвлөх (багана 37) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын нийт хуулийн зөвлөхийн тоог бичнэ. Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтэн (багана 40) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний нийт мэргэжилтний тоог бичнэ. Захиргаа, хүний нөөцийн мэргэжилтэн (багана 43) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын албаны мэргэжилтнээс бусад захиргаа, хүний нөөцийн нийт мэргэжилтний тоог бичнэ. Сургалтын албаны мэргэжилтэн (багана 46) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын сургалтын албаны нийт мэргэжилтний тоог бичнэ. Мэдээлэл, технологийн мэргэжилтэн (багана 49) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын мэдээлэл, технологийн нийт мэргэжилтний тоог бичнэ. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны мэргэжилтэн (багана 52) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын эрдэм шинжилгээ, судалгааны нийт мэргэжилтний тоог бичнэ. Ою