Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(А-ДБ-14) Удирдах ажилтан, үндсэн багш


(З-ДБ-19) Ажиллагчид, сургуулиар


(З-ДБ-20) Удирдах ажилтан, үндсэн багш


(З-ДБ-21) Үндсэн багш, сургуулиар


(З-ДБ-22) Харъяа байгууллагын ажиллагчид


(З-ДБ-23) Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн