Багш

– ЕБС

0.5 Шалгалтын дүн залруулах


Шалгалтын дүнг залруулах

Шалгалтын дүнг залруулахын тулд тухайн шалгалтын бүртгэлийн баталгаажуулсан эсэх баганад төлөвөөс хамааран залруулах боломжтой.

1. Батлагдаагүй болон цуцлагдсан төлөвтэй бол анги удирдсан багш шалгалтын дүн модулиас Үйлдэл - цэсээс шалгуулагч хасах үйлдлээр хасна. Суралцагчийг шалгалтын бүртгэлээс нэг нэгээр нь хасна. Шалгуулагч хасах үед баталгаажуулах цонх гарах ба зөвшөөрсөн тохиолдолд тухайн шалгуулагчийн шалгалтын үнэлгээ автоматаар хасагдана. Дараах цонх гарч ирж баталгаажуулна хасна.

 

2. Хянагдаж байгаа төлөвтэй бол БСУГ -ын мэргэжилтэнгээр цуцлуулсан тохиолдолд үнэлгээг залруулах боломжтой.