Багш

– ЕБС

0.1 Улсын шалгалтын бүртгэх дараалал


0.2 Шалгалтийн бүртгэл


0.3 Шалгуулагч бүртгэх


0.4 Шалгуулагчийн үнэлгээ бүртгэх


0.5 Шалгалтын дүн залруулах


0.6 Шалгалтын дүн баталгаажуулах хүсэлт илгээх