Багш

– ЕБС

0.2 Шалгалтийн бүртгэл


Шалгалтын бүртгэл

 

ШАЛГАЛТ ӨГӨХ СУРАЛЦАГЧДЫГ БҮРТГЭХ, ШАЛГАЛТЫН ДҮН ОРУУЛАХ ҮЙЛДЛИЙГ ХИЙХЭЭС ӨМНӨ СИСТЕМД ДАРААХ ҮЙЛДЛИЙГ ХИЙСЭН БАЙХ ЁСТОЙ.

 Шалгуулагч нь идэвхтэй, батлагдсан төлөвтэй байх

Шалгуулах суралцагчдыг бүртгэхдээ дараах дарааллыг баримтлана.  

Үүнд:

Анги удирдсан багш ES3510.......ES40...... Үйл ажиллагааны жагсаалтаас шалгалтын дүн-г сонгоход дараах цонх нээгдэнэ.

Шалгалтын бүртгэлийг сонгох хичээлийн хувьд хичээлийн сонголтыг хийж суралцагчийн бүртгэлийг бүртгэх товчоор хийнэ.

Сонгох шалгалтын хувьд нэг суралцагчийг нэг сонгон шалгалтанд бүртгүүлэх боломжтой.

Алхам

Үйл явц

1

Харгалзах шалгалтын хугацаа болон ээлжит шалгалт дарааллаар тус тус сонгоход түүнд хамааралтай АУБ -н анги бүлэг сонгогдоно. Жнь: Суурь улсын шалгалт 2018-2019 (ердийн дүйцсэн) -Биологи - 12-б (1-р ээлж)

2

Цонхны баруун дээд талд байрлах  Шалгуулагчийн бүртгэл товчийг дарснаар дараах цонх нээгдэнэ.

Алхам

Үйл явц

1

Шалгуулагчийн бүртгэл цонхонд тухайн бүлэгт бүртгэлтэй суралцагчийн жагсаалт байх бөгөөд уг шалгалтыг өгөх ёстой суралцагчийн өмнөх дөрвөлжинг чеклэж Нэмэх товчийг дарснаар бүртгэгдэнэ. Бүгдийг сонгох линк дээр дарахад суралцагчийн өмнөх дөрвөлжин бүгд чеклэгдэнэ. Сонголтыг цуцлах линк дээр дарахад чеклэгдсэн чекгүй болно.

2

Бүртгээд хаах товч дарснаар  бүртгэсэн  суралцагчийн мэдээлэл жагсаалтанд харагдана.