Багш

– ЕБС

0.1 Улсын шалгалтын бүртгэх дараалал


Улсын шалгалтын бүртгэл

Шалгалтын дүн бүртгэх хугацаа:

УЛСЫН ШАЛГАЛТ:
1. Бүх улсын шалгалтын дүнг шалгалт болсон өдрийн 11:00 цагаас бүртгэж эхлэх боломжтой.
2. Шалгалтын дүнг шалгалт дууссанаас хойш 24 цагийн дараа өдрийн 11:59 цагаас өмнө бүртгэж дуусгана.

Шалгалтын дүнгийн мэдээллийг системд дараах дарааллыг баримтлан оруулна.

1. Улсын шалгалтанд шалгуулагч бүртгэх, үнэлгээ бүртгэх болон үнэлгээ илгээх боломж нь тухайн төгсөх ангийн анги удирдсан багшийн es35....,es40.....-той багшийн эрхээр бүртгэл хийнэ.

2. Анги удирдсан багш  ES35.....,ES40..... -тай эрхээр нэвтэрч  зөвхөн хариуцсан ангийн  суралцагчийг шалгалтанд бүртгэх боломжтой. Хэрэв тухайн шалгалтанд орох ёсгүй суралцагчийг бүртгэсэн бол үйлдэл дотроос шалгалт өгөгч хасах үйлдлээр хасна.

3. Анги удирдсан багш нь зөвхөн хариуцсан анги бүлгийн суралцагчдийн улсын шалгалтын ирц, үнэлгээг бүртгэж хадгална.

4. Улсын шалгалт:  Анги удирдсан багш нь шалгалт өгсөн анги бүлгийн суралцагч нэг бүрийн шалгалтын дүнг бүрэн оруулсны дараа баталгаажуулах  хүсэлт илгээж харъяа БСУГ -т баталгаажуулалт үйлдлийг хийнэ.