Менежер

– ЕБС

11.4 Шалгалтын дүн үйл ажиллагааг удирдах зааварчилгаа


Шалгалтын дүн үйл ажиллгааг удирдах зааварчилгаа

Энэхүү бүлэгт улсын шалгалтын үйл явцыг зохион байгуулах үйл ажиллагааны талаарх ойлголтыг өгөх бөгөөд улсын шалгалтын комиссын гишүүн бүртгэх, бүлгийн шалгалт зассан, хянасан, шивсэн комиссын гишүүн бүртгэх, шалгалт өгөгч бүртгэх, шалгалт өгсөн суралцагчийн материал  шивж оруулах, баталгаажуулах зэргийн мэдээлэл болон цонхны бүтэц, ойлголтын зааварчилгааг өгнө.

Энэ бүлэг нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Хэсэг 1:               Шалгалтын дүн үйл ажиллагааны үндсэн цонхны тайлбар, ойлголт

Хэсэг 2:               Шалгалтын комиссыг бүртгэх  үйл явцын зааварчилгаа

Хэсэг 3:               Шалгалт өгөх сурагчдыг бүртгэх, шалгалтын дүн оруулах, баталгаажуулах

                               үйл явцын зааварчилгаа