Менежер

– ЕБС

11.1 Шалгалтын дүн системд оруулах дараалал


11.2 Системийн эрхийн тухай


11.3 Улсын шалгалтын эрх хуваарилах зааварчилгаа


11.4 Шалгалтын дүн үйл ажиллагааг удирдах зааварчилгаа