Багш

– ЕБС

2.4 Хичээлийн дүнгийн нэгтгэл /Суралцагч, Хичээл/


2.4 Хичээлийн дүнгийн нэгтгэл /Суралцагч, Хичээл/

Уг хичээлийн дүнгийн нэгтгэл цонх нь зөвхөн батлагдсан хичээлийн дүн харагдаж байгаа бөгөөд нэгтгэлийг татаж авах боломжтой юм.