Багш

– ЕБС

2.2. Дүнгийн нэгтгэл /Хичээлээр/


2.2. Дүнгийн нэгтгэл /хичээлээр/

Зөвхөн хичээлийн нэр дээр дарж орсоноор хичээлийн дүн бүртгэх боломжтой.

Тухайн нэг хичээлийг сонгож ангийн бүх суралцагчдын дүнг нэг цонхноос бүртгэж болно.

2.2.1 Хичээлийн дүн бүртгэх

Дүн оруулахаар сонгосон хичээлийн нэр дээр дарахад тухайн ангийн сурагчдын жагсаалт дараах байдалтай гарч ирнэ.

Бүрэн дунд боловсролын түвшинд дүнг оруулахдаа Сонгон судлах хичээл төрлийг сонгосон үед тухайн түвшний сонгон үзэх шаардлагатай заавал төрлийн  хичээлүүд харагдана.

2.2.2  Хичээлийн дүн хадгалах/ Дүн илгээх/

 

Дүн* Монгол Улсын Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Сайдын  2013 оны 08 -р сарын 16 өдрийн №А/309  тушаалын нэгдүгээр хавсралт ёсоор Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдын болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам баримтласан.