Багш

– ЕБС

2.0 Нийтлэг асуултууд


2.1 Хичээлийн дүн бүртгэх ажиллагаа


2.2. Дүнгийн нэгтгэл /Хичээлээр/


2.3 Дүнгийн нэгтгэл /Суралцагчаар/


2.4 Хичээлийн дүнгийн нэгтгэл /Суралцагч, Хичээл/