Багш

– ЕБС

2.3 Дүнгийн нэгтгэл /Суралцагчаар/


2. Дүнгийн нэгтгэл /Суралцагчаар/

Тухайн нэг суралцагчийг сонгож судалсан бүх хичээлийг нэг цонхноос бүртгэж болно.

Анхаарах зүйлс: Уг цонх нь хичээлийн жил шилжиж ирсэн суралцагчдын хичээлийн дүнгийн бүртгэл хийх болон зөвхөн тухайн суралцагчтай холбоотой дүнг бүртгэхэд тохиромжтой болно.

2.3.1 Хичээлийн дүн бүртгэх